בקבוקים, 2018

בקבוקים, 2018
בקבוקים, הדפס, 53X80 ס''מ, הוצג ב"הדפס ישראלי עכשווי" בסדנת ההדפס בירושלים, 2018

בקבוקים
סדרת הדפסי בקבוקים (חלק מסדרת מכלים) מפקיעה את סדרת היצור התעשייתית והאנונימית הופכת כל פריט לאישי וייחודי, באמצעות לחיצה וקימוט. הבקבוקים הופכים לדמויות אנושיות.

בקבוקים צבע שחור, בלט, 53X80 ס''מ, 2018
בקבוקים הטבעה ללא צבע, הדפס, 53X80 ס''מ, 2018
בקבוקים צבעונים, הדפס, 56X76 ס''מ, 2018, גד אולמן